Õppija blogi

Tarkvara testimise ABC

22.11.2016 http://www.aka.ee (ASA)
Koolitaja: Maili Markvardt

Mis on testimine? Testimine hõlmab kogu tarkvara arendusprotsessi alates selle arenduse esimestest etappidest kuni regulaarse hoolduseni.

Testimisega puutuvad kokku:

 • Projektijuht(mis on arenduse kvaliteet, kui kaua aega läheb testimisega?
 • Tellija (kas arendatud toode vastab tellitule)
 • Arendaja (kas koodis on vigu, kuidas need väljenduvad?
 • Administraator (kuidas süsteem koormusele vastu peab?

Infosüsteemi halduses on oluline hinnata riske, mida testimistega on võimalik maandada. Riski analüüsi mall:

 • riski kirjeldus
 • tõenosus (5 skaala)
 • mõju (5 skaala)
 • kuidas riski maandada (testimine jne)

Testitakse:

 • funktsionaalsust (kas on olemas, sobib vajaduste täitmiseks, toimub õigesti?)
 • töökindlust (süsteem töötab ettenähtud ajavahemikus)
 • kasutajamugavust (kasutajale arusaadav, vigu vältiv)
 • porditavus (kas töötab erinevates keskkondades?)
 • jõudlus (kas töötab piisavaltkiirest?)
 • hooldatavus (kas on edasiarendatav ja dokumenteeritud)
 • turvalisus (väärkasutust vältiv)

Millele testijana tähelepanu pöörata?

 • kas ma saan teha kõiki tegevusi ja näha kõiki andmeid,mis mul on tööksvajalikud
 • kas ma näen mingeid andmeid või tegevusi, mida ma ei tohiks nähaja saadateha?
 • kas süsteem on mugav ja minu jaoks vastuvõetava kiirusega?
 • kas süsteem on mugav ja lihtne kasutada?
 • kas erialakeelsed tekstid on korrektsed?
 • kas keelekasutus on arusaadav keskmisele kasutajale
 • kas väljatrükid on kenad?

Muudatuste (arenduste) järgne testimine. Re-testimine – testitakseainult parandatud kohta. Regressioontestimine -testitakse kogu süsteemi, et kindlustada, et uuendus ei ole rikkunud süsteemi mõnda teist osa. Mida edasi projekt kulgeb,seda olulisemaks reg. test muutub. Appi saavad siin tulla autom. testid.

Mobiililt saitide testimisel jälgitakse muuhulgas, suurendamist/väljendamist, äpi puhul installeerimine, helistamine, sõnum, kaamera, ekraani pööramine. Testimisel kasutatakse erinevaid browsereid ja op süsteeme.

Migratsiooni testimine (vanast süsteemist tuuakse andmed uude süsteeme).

Testitasemed:

 • moodultestimine (arendaja testib algoritmi või selle osa, N kandideerimisel õigete punktide arvestamine)
 • integratsioonitestimine (SAISst liiguvad vastuvõetute andmed avalikku veebi, e-kirjade liikumine jne).Testijaks on arendusmeeskond, spetsialiseerunud testija
 • süsteemitestimine (tavapärane infosüsteemi testimine). IT inimene, spet-nud testija, üldjuhul arendusmeeskonna sees, mõnikord ka kolmas pool
 • vastuvõtutestimine – tellija esindaja
 • OAT – tellija lõppkasutaja, peakasutaja


Testija loob testid ise stsenaariumid (kirjeldab ära täpselt kõik võimalikud vead, näiteks ID kaart aegunud, ID kaart ei ole arvutis jms). Automaatsed veateated peavad olema arusaadavad kasutajale, kasutajatoele või arendajale. Need ei tohiks anda liiga palju informatsiooni.

Testiideede mall:

ID nr, Teema protsess, Testiidee, Millele veel tählepanu pöörata?

Soovitused: põhifunktsionaalsusi tasub testida kõikide browseritega. Ülejäänud funktsionaalsusi tesida pisteliselt erinevate browseritega.

Testimisel:

 • kirjuta häid raporteid
 • raporteeri OLULISI vigu
 • ära üle/alahinda veaolulisust, prioriteeti
 • kirjelda selgelt, miks peaks vea parandama

Vearaport

 • Vea ID
 • Kokkuvõte ca 80 tähemärki
 • Vea kirjeldus
  • keskkond (op süsteem)
  • tegevused (samm-sammult,mida vea tekitamiseks teha + tegevuse tulemus
  • oodatav tulemus (kui tulemus on vale)
 • Vea avastamise kuupäev
 • Vea tõsidus ja mõju (avastaja arvates – täiendus, madal , keskmine, kriitline
 • Vea tüüp (funktsionaalsus, kasutusmugavus, viga dokumentatsioonis)
 • Muud klassifikaatorid

Kui testid infosüsteemi, kirjuta kindlasti:

 • mis kasutajaroll, mis asutus
 • mis menüüpunktide kaudu liikusid
 • mis andmeid täpselt sisestasid
 • mis on valesti ja kus on kirjas, mis on õige
 • mis brauserit või seadet kasutasid
Advertisements

22. nov. 2016 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

iPad rakendused

Muusikas: Real Guitar, Jinglet, Music Studio

3. okt. 2015 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

PIAAC uuring

11. juuni 2015

Vivika Halapuu.

PIAAC Rahvusvaheline täiskasvanute pädevuste programm. Uuringu tutvustus https://www.hm.ee/et/piaac. 7632 vastanut Eestis. Vastamismäär 64%. 2013 avalikustati uuringu tulemused.

Võrreldi järgmisi oskusi (vaata):

 1. funkt. lugemisoskuas,
 2. matem, kirjaoskus
 3. probleemilahendus tehnoloogiarikkas keskkonnas
 4. baasiline lugemisoskus

2014-2015 koostati aruanded kogutud andmete põhjal.

Janar Holm.
Mida saime teada? Üleharitud täiskasvanud:)

William Thorn (OECD vanemanalüütik).
Uuringu tähtsus OECDle. Tööriist. miks oli vaja? Et võrrelda usaldusväärseid andmeid. Pisa katab ainult kuni 15 eluaastani küsitlused. Katab vanuse 16 kuni 64. Võrdles PISA 2003 ja PIAAC 2012 andmeid (sündinud 1987-1989).  Uuring peegeldas ebavõrdust ühiskonnas, migratsiooni, oskuste vastamine/mittevastamine vajadusele, vanenemine, õpetajate oskused, IKT oskused. Järgmised uuringu andmeid hakatakse uuesti kogumuma 2021/22. Veebileht Education and Skills Online http://www.oecd.org/site/piaac/educationandskillsonlineassessment.htm on avatud uuringu andmetele ligipääsemiseks. 11 keeles uurnguandmed on valmis 2015 a augustiks.

Esmased tulemused HITSAle. Meie arvutikasutusoskuse ja –julguse ning tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemilahendusoskuse tase on oodatust madalam. Heade ja väga heade probleemilahendusoskustega on vaid iga neljas täiskasvanu. 30% ei oska või ei julge uut tehnoloogiat kasutada. Iga 10. täiskasvanu ei ole arvutit kunagi kasutanud. Kodune arvutikasutus on töö oamga võrreldes palju edasiarenenum. Kõrget arvutikasutusoskust nõuab ainult väike osa töökohtadest. Pigem tööalane arvutikasutusoskus on kitsas ja ei pea olema kõrgel tasemel.

Pille Pruulmann- Vengerfeldt
Miks IKT ja probleemilahendus olid uuringus KOOS? Arvutis võib eristada:

 • instrumentaalsed oskused (arvuti sisse-välja lülitamine), (M. Laanpere ECDL arvutikasutuse baasoskused)
 • strukturaalsed oskused (kas info, mida loeme on meile arusaadav),
 • strateegilised oskused (kõige kõrgemad oskused, valid mida ja kuidas on IKTs mõtekas kasutada).

Digitaalsed oskused.

 • Info,
 • suhtlus,
 • turvalisus,
 • probleemilahendus (tehnoloogilised probleemide lahendamine , vajaduste äratundmine, loov tehnoloogia kasutus, pädevuslünkade äratundmine).

PIAACil pöörati tähelepanu digitaalsetele oskustele. Digitaalse kirjaoskuse tasemed (sisu kättesaadavus, kriitiline analääs, loominguline eneseteostus, osalus kodanikuna).

PIAACI raames sarnaselt Iirimaaga, paljud inimesed loobusid ülesannete tegemisest arvutis. Nad märgiti loobujateks. 11% elanikkonnast ei ole arvutit kasutanud. Arvutikasutamise kindlus väheneb ea tõustes. Seda ka kõrgharidusega inimeste hulgas. Probleemilahendusoskuse ja arvuti kasutamise oskuste vahel on seos. Madal probleemilahendus tingib ka madala arvutikasutusoskuse. 7 kõige enam levinud tegemistest programmeerimine oli mainutud seitsmendana (infootsing, e-post, tekst, tabel/tehingud, suhtlus).

Probleemilahendusoskused puuduvad või on madal vanemaealiste hulgas. Vanemaealised madala enesehinnanguga naised loobusid küsitlusele vastamisest. Muukeelsete elanike hulgas oli oskus samuti madalam eestlastega võrreldes. Kuigi suured käärid puuduvad ühiskonnas, siis probl. lahend on madal madala hariduse, sissetulekuga muukeelse elanikkonna seas. Korrelatsioon on ametite ja prob. lahendusoskuste vahel (tippjuhtidel kõige suurem, lihttöölisel kõige madalam). Eesti haridustöötajate hulgas on mitmekülgseid kasutajaid ning tööväliselt meelelahutuslikul eesmärgil kasutajaid vähem (kõige kõrgma arvuti kasutusoskusega). Kõige enam on tööalaselt arvuti kasutajaid (keskmine oskus). Õpetajate, haridustöötajate probleemilahendusoskus tehnoloogiaga seotud on pigem madal. Toetada on siin vajaõpetada loovat ja mitmekülgset arvutikasutust.

Sten Anspal (Rakendusuuringute Keskus Centar)

Infotöötlusoskus (funkt. lugemine, matem, probleemi lahendus) on seotud haridustasemega.

Oskused ja sooline palgalõhe. Matemaatiline kirjaoskus oli meeste hulgas parem, kuid üldistades suuri erinevusi ei olnud. Uuringust tuli välja, et matemaatilist kirjaoskust hinnatakse väga kõrgelt. Üks selgitus, et tööturul reaalselt hinnatakse igapäeva töös saavutatud matem. oskusi (mitte koolis õpituid nagu naistel).  Palgalõhe jookseb samuti eesti ja vene keele vahel.

Õpetajate Leht, Aune Valk http://opleht.ee/9675-mida-taiskasvanute-oskuste-uuring-meile-naitas/

“PIAAC tulemused näitavad aga, et ligi iga kolmas 16–65-aastane inimene Eestis ei oska või ei julge kasutada arvutit selleks, et IKT-maailmast tulenevate ja IKT abil lahendatavate probleemidega edukalt tegelda. Üle 50-aastaste hulgas on selliseid enam kui 50%.”

Mart Laidmets (HTM)

Aune Past

Kes õpivad hästi? Põhiharidus on uuringu järgi keskmisest tugevam. Üldkeskharidus on veidi nõrgem, Eesti on Soome järel. Kõrghariduse eakamate keskmine on riikide keskmisest madalam, noortel jälle kõrgem. Õpetajakoolitus jääb funkt lugemiselt ja matemaatiliselt kirjaoskuselt alla riikide keskmisele.

Maiki Udam (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri arendusjuht)

Sigrid Aruväli (Tartu Kutsehariduskeskus)

Leitud artiklid: http://www.postimees.ee/2329968/uuring-eesti-taiskasvanute-oskused-on-maailma-tipushttp://opleht.ee/9675-mida-taiskasvanute-oskuste-uuring-meile-naitas/

11. juuni 2015 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

interneti päev 11. mai 2015

#ipäev 2015
v.mikita, l.viik
http://päev.internet.ee/et

esitluses on , slaid, mis sõnapilvena kirjeldab interneti arengut eestlaste jaoks. (vastasid it eestvedajad) team viik küsib, mikita vastab ja seletab toimib:) samuti IT kolledzi tudengite oma (näevad arengut enam ka läbi välismaiste teenuste)

Vabadus ja vastutus internetis
Riigi kontroll – palju meil on õigus ja vajadus teada? Kas tänased reeglid ja praktika on piisavad? Kas privaatsus Internetis on illusioon?
Advokaadibüroo Sorainen partner vandeadvokaat Carri Ginter
Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort. Riigi ligipääs isiklikesse andmetesse väidetavalt riivab elanikkonna turvatunnet (kõige suurem argument ligipääsu mittelubamiseks).

Digitaalne kirjaoskus
Teadlikkus ja oskused internetis – tasakaal päriselu ja virtuaalelu vahel, digilõhe.
Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskonna Ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt
Tartu Ülikooli meediauuringute vanemteadur Andra Siibak, PhD

11. mai 2015 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Vaba Tarkvara Päev

Huvitav:

 •  Miks ja milline vabatarkvara haridus- ja teadusasutustele? Kalle Kebbinau. Uus esineja minu jaoks. Selged argumendid, mida kõike annab vabavara kasutamine kasutajale (lihtsam kasutada, väiksemad soetamiskulud, parem ühilduvus, sõltumatus tootjast, sobib ka vanematele ja väiksema jõudlusega seadetele)
 • Müncheni linna kogemus vabavarale üleminekul (10 a) Müncheni Linnavalitsuse kogemus vabatarkvara kasutuselevõtmisel. Peter Hofmann.
 • Tallinna LV piloot kolmele koolile ja kahele lasteaiale Silver Püvi
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kogemuslugu vabale tarkvarale  üleminekust. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia haldusdirektor Ott Maaten. Alustas korra loomisest (litsentsid jms) EMAs, arenduseks polnud raha kunagi ette nähtud.
 • Viis terve kooli üle vabavarale 5 aastaga. Head slaidid, rahulik hästi jälgitav esineja. Huvitavad on tema kogemused.

 • odoo. vabavara, mida saavad kasutada hästi väikeettevõtted. koduleht, blogi, intranet, toodete register laohaldus, raamatupidamine. on arendusi, mida saab GPL litsentsiga osta, mis sobivad nii avalikule sektorile kui ka koolile. Esineja Vahur Suvi.

26. sept. 2014 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

ITL ja Microsoft esitlevad: Hariduskonverents 2014 “IT revolutsioon või -evolutsioon?”

Konverentsi kava ja ettekanded

Urve Mets
Õppemeetodid:

 • VOSK
 • Projektõpe
 • probleemipõhine õpe
 • uurimuslik õpe
 • mängupõhine õpe
 • ümberpööratud klassiruum
 • õuesõpe
 • õpistsenaarium

Tarmo Valgepea, Jõhvi Riigigümnaasiumi direktor.

Hea esineja, kuidas juhina toetatada innovatsiooni koolis. Digi on reaalsus, millega peame õpetajatena elama. Oluline, et õpetajal oleks juhtiv roll (ta ei ole kitsarinnaline spetsialist, vaid kooli uuendamisel aktiivne kaasarääkija, kellel on suur pilt). Oluline on usk inimesse.   Räägib keerulistest probleemidest lihtsas, mõistetavas ja hästi näitlikustatud keeles.

17. sept. 2014 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

21. saj õpetaja

http://www.opetajateliit.ee/?p=967

Esimene esineja http://pasisahlberg.com/

“Global educational reform movement and the school of the future”

 • competition (The Finnish Way >collaboration)
 • standardization (The F .. personalization and customisation). See väljendub näiteks kooli õppekavas, mis arvestab kohaliku kogukonna vajadusi
 • test-based accountability (The … >trust -based responsibility)
 • school choice (The …>equity). OECD 2012 uuringu järgi on korrel kodu ja õpiedukuse vahel olemas. Erandiks on Eesti, kes näib seda reeglit eiravat. Soome on selle seose lõhkunud viimase 40 a jooksul. Olles tõstnud kvaliteeti sõltub õppija oma perekonna eeldustest väga vähe.

Koolile kui org-le on erinevaid lähenemisi. 1. Tööstuslik vaade, millest tuleks vabanded. 2. ver on Intelligence akadeemiline (tähelepanu on reaalainetele) 3. Interaction competition model (85% koolijuhtidest esindab seda)

On põhjust rääkida inimresursside kriisist sarnaselt loodusressurssidele. Kool peaks andma lapsele vastuse, kes ta on, peaks õpetama nägema oma tugevusi ning nendele oma elu üles ehitama.

School 3.0.

Vähem otsest juhtimist. 2025 a-ks on kohustuslikke tunde poole vähem, teine pool on vabalt valitavad. Lähenetakse enam personaliseeritud õppimisele (õpin seda, mis tundub huvitav). Rohkem tähelepanu pööratakse interaktsioonile (koostöös õppimisele) ja suhtlemisele. Eesmärk peaks olema et iga laps leiab oma talendi.
21. saj õpetaja pädevused (professional capital).

Loeb õpetaja inimlik kapital, sotsiaalne kapital, oskus ja võimlus teha häid otsuseid ja juhtida oma tööd. Need on oskused, mida ei ole võimalik väga arendada koolituste kaudu. 

Hea tuleviku kooli visiooni looja.

Margit Timakov (Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetaja, Eesti Õpetajate Liit)
margit.timakov@gmail.com

Väljakutsed ja ootused Eesti õpetajale, õpetaja valmisolek muutustega kaasa minna. Õpetaja valmisolek muutusteks.
skeptiline – pigem kahtlev, murelik – pigem negatiivset rõhutav, kartlik – pigem kõhklev. Konflikt ideaali ja reaalse tegelikkuse vahel.

K. Vinter “Muutunud õppija”

Karin Lukk (Tartu Kivilinna Gümnaasiumi koolijuht) karin.lukk@kivilinn.tartu.ee Koostöine arengu toetamine – arengu hindamisest ja monitoorimisest. Erinevad viisid, võtted ja praktikad.
Üldpädevused, valkonnapädevused, ainepädevused.
Oluline on  (kriitiline mõtlemine, suhtlemine, koostöö, loovus)

1) väärtuspädevus
2) sotsiaalne pädevus
3) enesemääratluspädevus
4) õpipädevus
5) suhtluspädevus
6) matemaatikapädevus
7) ettevõtlikkuspädevus
Väga hea, positiivne ettekanne (õpetajaid õpetamist ja õppimist puudutavate muutuste juhtimine koolis, v hea case study).

Mart Laanpere (Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskus) Avatud õpikeskkond. Mis on õppimine, kui see toimub kõikjal?

EL visioonidokument 23. sept 2013. Euroopa Komisjon. tegeleb probleemiga, et haridus on muust maailma arengust maha jäänud (mitte jõudnud digiajastusse). Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020. Oluline on VVV (vastutus, vajadus, võimalused)

uus õpikäsitus Paavola, Hakkarainen õppimise kolm metafoori.

 • Õppimine kui omandamine (anuma täitmine)
 • Õppimine kui osalemin (sell)
 • Õppimine kui loomine

Teadmusloome;trialoogiline õppimine, konnektivism
eDidaktium http://edidaktikum.ee/ virutaalkeskkond õpetajakoolituse läbiviimiseks

28. nov. 2013 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

Kopenhaageni külastus

Uni-C, Taani rahvusringhääling (Katrine Holst), Metropol (Sanya Gertsen Pedersen), Peder Lykke Skolen (Charlotte Rasmussen), Hojdevangens Skole (Lars Nielsen), Itslearning (Per Thorboll)

Uni-C-. Sarnane on, et hariduses toimuvad muutused. Kui Eesti muutused väljenduvad liitumistes, võimu koondumises, siis Taanis näib vastupidine tendents. Uni-C annab ära tegevusi, mis enne nende alla kuulusid (näiteks õpetaja koolitus). Osad otsusted jäetakse turu reguleerida (kirjastused). Taanil näib olevat plaan järgmisteks aastateks, mis sisaldab erinevaid tegevusi. Ühe laua taha on saadud kirjastused, e-muuseum, rahuvsringhääling, kooli raamatukogud, KOV, mis teevad koostööd Taani repoga. Mida Taanilt õppida? Haridusministrit IKT alaselt nõustav grupp, kuhu kuuluvad ka Uni-C esindajad. Ühine sisselogimissüsteem kuni ülikoolini, mis ühendab paljusid erinevaid haridusteenuseid ja väldib paljusid autoriõiguse küsimuste problemaatikat. Koole puudutavat projekti on pandud juhtima koolijuhtide ühendus, mis tõstab koolide teadlikkust ja juhtide motivatsiooni IT küsimusega tõsisemalt ja sisulisemalt tegeleda. Kasutavad huvitavaid projekti juhtimise mudeleid (Sanya ettekanne). Pööravad tähelepanu uuringute läbiviimisele, mis tõestaksid muutusi õppeprotsessis, katsetavad erinevaid meetodeid, mis aitavad sõeluda välja väärtuslikku.
Ei õnnestunud näda konkreetseid valmistoodangut (näiteks kõrge interaktiivsusega learning resource):)

Uni-C eesmärk on:

 • Nende eesmärk on suurendada IKT õpetamisel ja õppimisel
 • Toetada efekt koole ja organisatsioone
 • Kindlustada/toetada  hariduse korraldamist ja ülesannete täitmist

Lasteaedade ja ülikoolidega nad ei tegele (v.a. lastele suunatud elektroonilised väljaanded). Kaks osakonda. Üks tegeleb kvaliteediga/eksamitega. Teine IT ja õppimine (sisutootimise, administreerimise digitaliseerimisega). Riiklike eksamite läbiviimise teema soovitavad jätta erakätesse, sest tegemist on sisult ja tehniliselt keeruka küsimusega. Hetkel tegelevad:

 • EfterUddannelse.dk. Portaal, mis sisaldab täiendõppekursusi tutvustavad infot täiskasvanutele (kes mida õpetab)
 • Ambitious IT –kuidas IT kulusid madalamale tuua (ühishanked vms)
 • Data Warewhouse – tahab koondada kogu haridusinfot

Repositoorium EMU (Leo)

Repos on esindatud nii kirjastuste materjale kui ka õpetajate oma loodud materjale. Loodud 2006. 90% on kirjastuste poolt loodud materjal. EMU- Sisaldab peale repo veel ka e-muuseumi eksponaatidele. 22490+3958 Taani materjale. Kasutab IEEE/DAN LOM 3miljonit Taani krooni läheb aastas (materjali platvormi kulud). Teevad koostööd kooli raamatukogudega (osalevad repo töös). Sisaldab nii digitaalseid materjale kui ka analog (raamat).  Toodetel võib olla hind (eriti kui on kirjastuse toodanguga tegemist), kuid hind Uni C eipuuduta , ta sellesse ei sekku.

Kõrgkoolid seda ei kasuta. Leidsid et on liiga erinevad sihtrühmad ja seda on liiga keeruline (kui mitte otstarbekas) teha. Siiani kõrgkoolid omale ühist repot ei ole loonud (tahtmine oli, kuid ei ole õnnestunud kokkuleppele jõuda). Probleem on, mis on learning reasources ja mis mitte. CC litsentsiga asju laevad üles õpetajad ja e-museum. Samuti on õppematerjali kvaliteet tihtipeale probleemiks. Mis motiveerib õpetajat? Sa ei saa alla laadida, enne kui kui oled ise midagi üles laadinud. Oma olemuselt on learning material  pigem lesson plan, mis enamasti on pdf formaadis, harvem PPT või Notebook. Leo peab väga oluliseks, et kirjastuste vastused oleks eraldi vaadeldavad õpetajate loodust. Kui tootel on hind, siis riik maksab 50% selle hinnast. Metadata andmete eeskujuks on MLA (…. ). Võtmesõnu, millega oma materjale iseloomustada, saab õpetaja ise valida. Materjali tüübid on etteantud. Raha saab õpetaja küsida ainult nende materjalide eest, mis on keskmise või kõrge intaeraktiivsusega. Uus kriteerium on, mis on hiljuti lisatud, on kas materjal sobib näegemis või kuulmispuudega õpilastele. Sellel aastal täiustasid otsingut, mis oli vanemal versioonil probleemiks.

Arendasid oma otsingut, mis oli esmase versiooni probleemiks. Mitu otsingut võimaldavad jõuda otsituni.  Esimene otsing on sihtrühma järgi>kompetents, mida otsitav peaks toetama>. Lisaks sellele üldine otsing. Kasutades võtmesõnu, on võimalik otsingut kitsendada ja laiendada keset otsingut. Kohalikke editore, kes repositooriumi heaks töötavad on 70 kuni 100. FBga on seotud.

Julie Ellehøj jve@uni-c.dk ja Lone Ring, ei ole seotud Uni Cga (Danish Ministry of Education, Agency for IT and Learning )

Töötavad üksuses, mis töötab välja valitsuse poliitikat. 12-15 strateegia on erineb vanast, mil ministeerium ostis digit. materjalid koolidele. Kahjuks nende kasutus osutus väga madalaks, mis tähendas, et palju raha sai nagu tuulde visatud. Nüüd rahastab riik poole digit. materjali hinnast, mida kirjastus küsib (nii väidetavalt saab riik parima kvaliteediga tulemusega materjalid). Materjali valikul hinnatakse selle vastavust pedagoogikale, akadeemilisusele ja kõrgele nõutavale interaktviisuse tasemele.

Pööravad tähelepanu uuringute läbiviimisele, mis tõestaksid muutusi õppeprotsessis, katsetavad erinevaid meetodeid, mis aitavad sõeluda välja väärtuslikku. Kaasatud on erinevad õpetaja koolitust pakkuvad üksused, tudengid, õpetajad, õpilased, koolijuhid, KOV. Selles mõttes oleks neid põnev kutsuda järgmisele 2015 a kevadkonverentsile oma uuringute tulemusi tutvustama. Võib olla veidi sarnane Pedaste Innovasioonikooli ideele (ülikoolide katselava). Otsivad vastust küsimusele:

 • kuidas töötada IKT ja digit. vahenditega
 • kuidas arendada head IKT põhist õpidisaini
 • mis tüüpi koolitust vajavad õpetajad
 • kuidas peaks muutma/organiseerida koole
 • kuidas kaasata IKT õpetaja haridusse
 • mis tüüpi digit. resursse tuleks arendada tulevikus?

On projektiga keskpaigas. Lõpeb see 2015. Ettevalmistav etapp (kõigi osapooltega läbirääkimine ja kokkulkepete tegemine) võttis oluliselt rohkem aega, kui see oli plaanis.

DR Skole http://www.dr.dk/skole portaal mis on mõeldud kuni gümnaasiumile. Kasutab arhiividest pärit materjale ning lõigates neid kasutab õppekavades õppematerjalina. Enamasti video ja audiomaterjalid. Videklipi pikkus on 2 kuni 5 min. Enamasti seotakse need kokku tervikuks, mis seotakse kindla teemaga õppekavas. Meeskonda kuulub 8 inimest, kes tegelevad selle tööga. Mõningal määral toodavad ka ise uut sisu. Klipid jagatakse sihtrühma järgi: lasteaed, 1-9, 10-12 klass. Klipid sisaldavad ka küsimusi, mis annavad võimaluse kontrollida, päärata tähelepanu teatud aspektidele klipis. Portaalil on luba kasutada materjali. Rakendatakase ligipääsupiirangut, et vältida konflikti autoriõigusseadusega. KLATVARKET http://www.dr.dk/Undervisning_flash/klatvaerket/bin/klatvaerk.swf – flashmäng, mis õpetab kunsti ja algselt on disainitud smarttahvlile. 40 000 kasutajat kuus…. .
Kareli märkmed: 1, 2. Hotell Best Western Mercur (Vester Farimagsgade 17)

Metropol on üks 7st ülikoolist, mis tegeleb õpetaja koolitusega (sh täiendkoolitusega)

Peder Lykke Skolen (Charlotte Rasmussen)
Lahe oli book-trailieri mõte (raamatureklaam, mida õpilased iPadiga ise teevad) .  Ainsaks vahendiks iPad, millega klipp valmis tehakse. Teised õpilased saavad läbi kindla rakenduse seda vaadata skännides sisse neid huvitava raamatu kaanepildi. Et seda meetodit teistele tõestada, pidi erinevad tegevused siduma õppekava ja pädevustega, mida koolidelt nõutakse. http://www.skoletube.dk/ Raamatukogu töötajad võtavad tihti ka ht rolli. Vajadusel lähevad tundidesse appi õpetajale. Koolis on katsetatud 5. ja 9. klassiga iPadidel töötamist. Kool peab otsustama, kas läheb üle tahvlitele või jäävad kasutama paberõpikuid (mõlemat koos ei saa lubada). Char. kuigi ise propageerib IKT, on mures mõlema valiku pärast. Koondab blogisse http://plys.skoleblogs.dk/ kõik vabavaralised vahendid. Kaaluvad iPadide vahetamist Microsofi tarkvaraga tahvlite vastu (lihtsam integreerida ülejäänud koolisüsteemi)

Hojdevangens Skole (Lars Nielsen)

Enamasti koondab kool piirkonnast 7-9. klassid. Koolis on 680 õpilast. Teevad ise igal nädalal videoreportaazi iPadi ja mikrofoniga, mille vaadatavus on päris kõrge  300-500 klikki nädalas. Kasutavad koolis iPade. Põhiliselt näevad nende rolli just loovuse /ise tegemise arendamises. Tahvel klassis võib ka probleeme tuua, näiteks õpilased teevad tunni ajal hoopis midagi muud. Samas annab see paindlikkuse, teha asju teises järjekorras ja mujal (näiteks õues(

Itslearning.dk

Kasutab pedagoogilist lähenemist 30 kooli Taanist kasutab (suurema osa küll ülikool)

27. okt. 2013 Posted by | Uncategorized | Lisa kommentaar

57th EOQ Congress “Quality Renaissance”

. 17. juuni. Päevakava on siin.

Bo Bergman (Rootsi, Tehnikaülikool, meditsiin) – K (üldine, uut hariduse paradigmat näitav teema)
Kvalit tähtsus on vähenenud, rohkem pööratakse majanduses tähel atraktiivsusele. Klientidele on oluline anda mitte ainult käega katsutavaid väärtusi, vaid näiteks emotsioone. Täna on klient tihti kaasamõtleja ja üks toote loojatest. Kõrghariduses pöörame liiga palju tähelepanu sellele, kuidas õpetada, mitte sellele kuidas õppida. Ülikoolis on meditsiini juhtivad isikud ülikooli kursuste kaudu kaasatud ülikooli teadmusloomesse ja kvaliteedi parandamisse (valivad kursusel projekti käigus eesmärgi, mida uurivad ja millele püüavad leida paremaid lahendusi).Tasuta kursused maailma parimatelt ülikoolidelt https://www.edx.org/

Roland Janke (International Academy for Quality) http://www.quality2013.eu/en/speakers/roland-jahnke
Unesco eesmärgid 2015ks : iga laps kooli, tõsta hariduse kvaliteeti kõigil tasemetel. Oluline on õiglane ligipääs ja kõrge kvaliteet haridusele. New Quality Analysis Framwork of UNESCO at the General Educational System. IAQ QiETT

I Session

Andre Vyt (Belgium).
Kvaliteet s.o kvaliteedi kultuur. Koolis on 2000 üliõpilast (tudengite nõukogu), ülikooli tegemistesse on kaasatud 40 tundengit. Mõõdavad ka rahulolu e-õppe ja kaugõppe korraldusega. Inimfaktori on prioriteet (mitte tulemused, näitajad). Väljatöötatud tehnilist platvormi kasutab üle 200 insitutsiooni erinevatest maadest erinevatel haridustasemetel.

Krista Tuulik, Eneken Titov (EBS)

17. juuni 2013 Posted by | Uncategorized | , | Lisa kommentaar

Kodutöö 3

Kodutöö 3

Säri aknast

4. märts 2013 Posted by | Uncategorized | , | Lisa kommentaar